Wednesday, February 6, 2013

List of students who have not applied till date for Absolute DataCoCubes Id Name
1346569 Abhishek Mittal
1346570 Akash Garg
1346571 Akshay Kumar
1346573 Amandeep Singh Channa
1346575 Dheeraj Bansal
1346576 Dipanshu Mahajan
1346577 Gourav Goyal
1346580 Himanshu
1346581 Krishan Kumar
1346582 Manju Vandana
1346583 Neha Naagar
1346584 Nitesh Kumar
1346585 Pankaj Bansal
1346586 Pooja
1346587 Pritam Kumar Jha Suman
1346588 Rahul Arora
1346589 Sagar Handa
1346590 Sandy Aulakh
1346592 Sheenu
1346593 Shivani Sethi
1346594 Shruti